Participation fees and conditions

БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ ПО-ДОЛУ

Participation fees

• Full program participation fee for tour operators and travel agencies – 100 BGN per  participant /VAT included/ - approximately 52 €  /All bank charges and commissions are to be paid by the participants/.

Fee includes: transfer from Sofia Airport on the 13th November 2019 / to Sofia Airport on the 16th November 2019 (for international participants), full-board accommodation on November 14th and 15th, 2019 /including dinner on November 13th and breakfast on November 16th/, participation in B2B meetings with working desk, gala diner, organized tours around the city, admission fees for all the sites visited.


• Full program participation fee for other representatives of the tourism branch not mentioned above (hotels and restaurants outside Plovdiv, local, regional and national structures in the field of tourism, etc.) – 250 BGN per participant /VAT included/ -approximately 128 €;
Fee includes: transfer from Sofia Airport on the 13th November 2019 /to Sofia Airport on the 16th November 2019 (for international participants), full-board accommodation on November 1
4th and 15th, 2019 /including dinner on November 13th and breakfast on November 16th/ participation in B2B meetings with working desk, gala diner, organized tours around the city, admission fees for all the sites visited.


• Participation fee only for B2B meetings – 50 BGN per participant /VAT included/ - approximately 26 €  /All bank charges and commissions are to be paid by the participants/
The fee includes admission to B2B meetings with working desk, lunch on November 14th, 2019, gala dinner on November 15th, 2019.
Participation only in B2B meetings without working table, without lunch on November 14th, 2019, and without gala dinner on November 15th, 2019 - free of charge
/Valid for tour operators, tour agencies, other stakeholders within the tourism field from Plovdiv/


• Participation in International Meeting of Tourism is free of charge for all the media representatives under particular conditions.

  • Participation fee for presenting tourism-connected products – 200 BGN /VAT included/ - approximately 103 € /All bank charges and commissions are to be paid by the participants/.

For further information – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Payment
• Full participation fee is due at the time of registration. Your participation will be confirmed within 24 hours after the full payment is received by Ancient Plovdiv Municipal Institute and if payment order for bank transfer is provided.
• Participation fees are to be transferred to the following bank account:

IBAN:BG11IORT73753102004000

BIC: IORTBGSF


Bank name: Investbank JSC


• The transfer needs to be specified with: IMT participation fee and your company name


All bank charges and commissions are to be paid by the participants.

Needed information for an invoice:
Legal name of the company/organization
Company number (VAT number)
Address
Financially liable person

Notes
• All cancellation requests must be received by Ancient Plovdiv Municipal Institute in a written form on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• In case of cancellation, NO refund is issued.
• The announced participation fees do not include travel expenses to Bulgaria.

Register online by October 30th, 2019

Такси участие:


• Такса участие за туроператори и туристически агенции за всички дни на мероприятието - 100 лв. /с включено ДДС/ за 1 /един/ участник 

   Таксите по превода са за сметка на участника.

  Цената включва: трансфер от летище София на 13 ноември 2019 /до летище София на 16 ноември 2019 (за чуждестранните участници), настаняване на база пълен пансион на 14 и 15 ноември /с включени вечеря на 13 ноември и закуска на 16 ноември/, участие в работни срещи с работна маса, гала вечеря, организирани обиколки на града, билети за всички посетени обекти.


• Такса участие за всички неспоменати представители на туристическия бранш (хотели и ресторанти извън Пловдив, местни, регионални, национални структури в туризма и др.) - 250 лв. /с включено ДДС/ за 1 /един/ участник;


  Цената включватрансфер от летище София на 13 ноември 2019 /до летище София на 16 ноември 2019 (за чуждестранните участници), настаняване на база пълен пансион на 14 и 15 ноември /с включени вечеря на 13 ноември и закуска на 16 ноември/, участие в работни срещи с работна маса, гала вечеря, организирани обиколки на града, билети за всички посетени обекти.

  • Такса участие в работните срещи с работна маса - 50 лв. /с включено ДДС/за 1 /един/ участник.

Цената включва обяд на 14 ноември 2019 и куверт за гала вечеря на 15 ноември 2019 год.


Участие в работните срещи без работна маса - безплатно /без обяд на 14 ноември 2019 год. и без куверт за гала вечеря на 15 ноември 2019 год/.
/Важи за туроператори, туристически агенции, представители на туристическия бранш от гр. Пловдив/


• Участието в Международна среща за туризъм е безплатно за представители на медии след индивидуално договаряне.

  • Такса участие за реклама на продукти, свързани с туризма  - 200 лв. /с включено ДДС/.

За повече информация – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Начин на плащане:
• Участникът следва да заплати цялата сума в момента на регистрация. 

Вашата регистрация ще бъде потвърдена в рамките на 24 часа след като цялата дължима сума е получена в сметката на ОИ „Старинен Пловдив“ - гр. Пловдив и след предоставяне на платежно нареждане за банков превод.

• Таксите участие трябва да бъдат преведени в следната банкова сметка:


ИНВЕСТ БАНК АД, Пловдив

IBAN:BG11IORT73753102004000

BIC: IORTBGSF


• Преводът трябва да бъде с текст: Такса участие в МСТ и име на фирмата/организацията.


Всички банкови такси се заплащат от участника.

Забележки:
• Всички молби за анулиране трябва да бъдат получени от ОИ „Старинен Пловдив“- гр. Пловдив в писмен вид на електронната поща – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• При анулиране на участие , заплатените такси НЕ се възстановяват
• Таксите участие не включват пътни разходи до България.

Краен срок за записване: 30.10.2019 г.